Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2019

Hopkins
9156 e87e 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatwice twice

November 06 2019

8189 2550 500

teenageers:

you are not stuck

Reposted fromSkydelan Skydelan viaqcharska qcharska
Hopkins
1282 46b8 500
Reposted fromregcord regcord viaqcharska qcharska

October 28 2019

Hopkins
5082 2e91 500
ufo porno
Reposted fromKropledonosa Kropledonosa viaevil evil
Hopkins
8957 805d 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz vialogorea logorea
Hopkins
4547 f8bd 500
Reposted frompapaj papaj viaqcharska qcharska
Hopkins
2959 6e19 500
Reposted fromthetemple thetemple viaevil evil
Hopkins
4506 15d9
Reposted fromsoftboi softboi viaevil evil
Hopkins
8242 9f49
Reposted fromzelbekon zelbekon viadank dank
Hopkins
8848 38a5
Reposted fromxanth xanth viaSturmUndDrang SturmUndDrang
7290 7c1e 500
Reposted fromkimik kimik viaevil evil

October 24 2019

Hopkins
Niby wszystko jest w porządku, aż tu nagle nie wiadomo dlaczego ni stąd ni zowąd przychodzi taki wieczór jak ten dzisiejszy - pełen za Tobą niezrozumiałej tęsknoty.
— anonim znaleziony na murze
Hopkins
Długi czas diabeł szeptał mi do ucha: "nie jesteś wystarczająco silna, aby przetrwać burzę"
Dziś wyszeptałam mu: "To ja jestem burzą".
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaxannabelle xannabelle
Hopkins
6065 8fab
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaflyingheart flyingheart
Hopkins
5062 388b 500
Reposted fromfeegloo feegloo viaripencjo ripencjo
Hopkins
7851 0a09 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viagazda gazda
Hopkins
Przekonasz się, że trzeba puszczać niektóre rzeczy po prostu dlatego, że są ciężkie.
— C. Joybell C.

October 23 2019

Hopkins

October 09 2019

Hopkins
Hopkins
Reposted frompffft pffft viakjuik kjuik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl