Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2017

5105 7990 500

June 22 2017

Hopkins
Hopkins
2219 cafc
Reposted fromsummerfreeze summerfreeze viaFalloutsoup Falloutsoup
Hopkins
Hopkins
A gdy serce Twe przytłoczy
Myśl, że żyć nie warto,
Z łez ocieraj cudze oczy,
Chociaż Twoich nie otarto.
— Maria Konopnicka
Reposted frommonstrum monstrum vialovesweets lovesweets
Hopkins
7733 6837
Reposted frompluszak pluszak viaFalloutsoup Falloutsoup
Hopkins
Hopkins
Hopkins
7575 731b 500
Reposted frombeer beer viaFalloutsoup Falloutsoup
Hopkins
Hopkins
Hopkins
3936 32e6
Reposted fromfungi fungi viaFalloutsoup Falloutsoup
7625 f02b 500
Reposted fromkimik kimik viaFalloutsoup Falloutsoup
Hopkins
2580 bcbf
Reposted fromdarthsadic darthsadic viaFalloutsoup Falloutsoup
Hopkins
5002 6f99
Wonsz rzeczny
Reposted fromkopytq kopytq viaFalloutsoup Falloutsoup
Hopkins
6902 4ce2 500
Reposted fromfosgen fosgen vialovesweets lovesweets

June 21 2017

Hopkins
1899 a6ed
Reposted fromdjahnee djahnee viaKryptonite Kryptonite
Hopkins
6820 3668 500
Reposted fromafaci afaci viaFalloutsoup Falloutsoup
Hopkins
    - Czasem leżę w trawie i wcale mnie nie widać - mruknął Osiołek. - I świat jest taki ładny!
A potem ktoś przychodzi i pyta: 'Jak się dziś czujesz?' I zaraz okazuje się, że okropnie.
     
— ''Kubuś Puchatek''
Reposted frompiepszoty piepszoty viadontforgetme dontforgetme
Hopkins
1921 dbb0 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl